สังคม público
[search 0]
Mais

Download the App!

show episodes
 
สาระน่าเรียนที่ฟังน้อยแต่ได้มาก ในสาระสังคมศึกษาฯ เช่น ศาสนา ปรัชญา เศรษศาสตร์ ที่ฟังจบภายใน6-12นาที ผู้ใหญ่ฟังได้ เด็กนักเรียนฟังดี โดยกานน เลื่อนสกุล
  continue reading
 
Loading …
show series
 
การลงทุนระหว่างประเทศ- การค้าและการลงทุนเป็นหัวใจหลักในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ- มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่สูงกว่าในประเทศของตนการลงทุนระหว่างประเทศทางตรง•การลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการโดยตรง•มีการนำหลักทรัพย์หรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจหรือกิจการ•เป็นการลงทุนในภาคการผลิตหรือภาคที่แท้จริงก่อให้เกิดการจ้างงานและสวัสดิภา…
  continue reading
 
ดุลการชำระเงินเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ คือ รายการลงทุน หรือการกู้เงินข้ามชาติที่ปรากฏมูลค่าในบัญชีทุนและการเงินดุลบัญชีเดินสะพัด คือ บัญชีที่แสดงรายรับ รายจ่าย (ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลรายได้ และเงินโอน)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศข้อมูลที่ต้องพิจารณาดุลการค้า คือ การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้าของประเทศในระยะ…
  continue reading
 
ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ•ก่อให้เกิดการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศ•ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรของโลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น•เป็นช่องทางในการหารายได้จากการส่งออก และการขยายตลาดการค้าจากในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศ•ช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ได้บริโภคหรือนำเข้าสินค้าจำเป็นที่ขาดความสามารถในการผลิตหรือผลิตได้ไม่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริโภคหรือพัฒนาขีดความสามารถใ…
  continue reading
 
การค้าระหว่างประเทศแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ•การค้าระหว่างประเทศเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ•การที่แต่ละประเทศมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศขึ้น•การค้าระหว่างประเทศจะทำให้คู่ค้าได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น*ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล : สำน…
  continue reading
 
การว่างงาน มี 2 ประเภท1.การว่างงานโดยเปิดเผยมี 5 ลักษณะ1.1การว่างงานชั่วคราว เป็นการว่างงานในระยะเวลาสั้น ๆอยู่ระหว่างการย้ายงาน1.2การว่างงานตามฤดูกาล เช่น ทำนา1.3การว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น บริษัทผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มลด การผลิตลง ทำให้ผู้ที่เคยทำการผลิตฟิล์มต้องกลายเป็นคนว่างงาน1.4การว่างงานที่เกิดจากวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น…
  continue reading
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนโยบายการเงิน แบบเข้มงวด •ลดปริมาณเงินที่หมุนเวียนในประเทศ ให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น เพิ่มอัตราเงินสดสำรองฯ ขายพันธบัตร•เพิ่มอุปทานรวมของประเทศ โดยเพิ่มปริมาณการผลิตนโยบายการคลัง แบบหดตัว•ลดอุปสงค์รวมของประเทศด้วยการเพิ่มอัตราภาษีอากรและลดรายจ่ายของรัฐบาล •เลื่อนการลงทุนในโครงการที่ไม่จำเป็นเงินฝืด คือ ภาวะราคาสินค้าและบริก…
  continue reading
 
เงินเฟ้อ คือ ภาวะราคาของสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่น้อยลงสาเหตุของเงินเฟ้อ1.เงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์เพิ่มขึ้น •เกิดจากอุปสงค์รวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น2.เงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนสูงขึ้น•เกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น•สาเหตุสำคัญ คือ ค่าจ้างของแรงงานสูงขึ้นและการที่ผู้ผลิตต้องการกำไรเพิ่มขึ้น3…
  continue reading
 
การกู้ยืม ภายในประเทศ มีแหล่งเงินกู้ 4 แหล่ง คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆวิธีการกู้ยืม ได้แก่•การออกตั๋วเงินคลัง = กู้ระยะสั้น1-6เดือน•การออกพันธบัตร = กู้ระยะยาว 5,10,20 ปี•การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน = ขายให้ธ.ออมสินที่เดียว 10 ปีต่างประเทศ วิธีการกู้ยืม ได้แก่•การกู้โดยตรงของรัฐบาล•การกู้โดยองค์กรอื่น ๆ ขอ…
  continue reading
 
เงินกู้ กู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้วัตถุประสงค์ของการกู้เงินของรัฐบาล1.เพื่อชดเชยการขาดดุลของรายได้–รายจ่ายของรัฐบาล2.เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรของประเทศ คือ ใช้เพื่อการลงทุนในโครงการที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ3.เพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้เกิดการว่างงาน รัฐบาลต้องเพิ่มกา…
  continue reading
 
รายได้ของรัฐ จำแนกตามการจัดเก็บได้ 4 ลักษณะ1.ภาษีอากร ได้แก่ 1.1ภาษีทางตรง 1.2ภาษีทางอ้อม2.การขายสิ่งของและบริการ เช่น การขายหรือเช่าที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ของกลางที่ยึดมาได้ เป็นต้น3.รายได้จากรัฐพาณิชย์ คือ รายได้จากองค์กรของรัฐ เช่น กำไรจากรัฐวิสาหกิจ4.รายได้อื่น เช่น ค่าแสตมป์ฤชากร(ค่าธรรมเนียมศาล) ค่าปรับ เงินคืน เป็นต้น*กรมสรรพสามิต มีหน้าที่…
  continue reading
 
1.เป็นเครื่องมือบริหารของรัฐบาล (ทั้งด้านรับและจ่าย) •รัฐบาลจะใช้นโยบายงบเกินดุล เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ•รัฐบาลจะใช้นโยบายงบขาดดุล แก้ปัญหาเงินฝืด2.รัฐบาลกำหนดงานของหน่วยราชการให้ประสานงานกับทรัพยากรของประเทศ•เพื่อใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ไม่ให้เกิดการทำงานแบบทับซ้อนกัน หรือเกิดการสิ้นเปลืองเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์3.เป็นสื่อกลางให้เกิดความเข้าใจกัน ระ…
  continue reading
 
นโยบายการคลัง มี 2 แบบ1.แบบขยายตัว •นโยบายการคลังที่เพิ่มงบประมาณรายจ่ายและลดภาษี เป็นการใช้งบประมาณแบบขาดดุล ใช้ในภาวะเงินฝืด•ทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงาน รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น2.แบบหดตัว•นโยบายการคลังที่ลดงบประมาณรายจ่ายและเพิ่มภาษี เป็นการตั้งงบประมาณเกินดุล ใช้ในภาวะเงินเฟ้อ•ทำให้ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง และลดความเฟื่องฟูของ…
  continue reading
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนปัจจุบันคือ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ“งบประมาณแผ่นดิน” หรือ “งบประมาณประจำปี” เป็นหน้าที่ของสำนักงบประมาณในการจัดทำ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม–30 กันยายนของปีถัดไปประเภทของงบประมาณ1งบประมาณเกินดุล (รายรับมากกว่ารายจ่าย)•เกิดขึ้นในภาวะเงินเฟ้อ•ลดการใช้จ่ายในระบบและเก็บภาษีให้มากกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้น2งบประมาณสมดุล(รายรับเท่ากับ…
  continue reading
 
นโยบายการคลังนโยบายการคลังเป็นการดำเนินงานของรัฐบาลโดยใช้การจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นเครื่องมือการใช้รายได้และรายจ่ายของรัฐเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ได้แก่• เศรษฐกิจมั่นคง• รายได้ประชาชาติสูงขึ้น• ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี*ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล :…
  continue reading
 
การดำเนินนโยบายการเงินของประเทศมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ1.การรักษาเสถียรภาพทางการเงินภาวะเงินเฟ้อใช้มาตรการทางการเงินแบบเข้มงวด (ทำให้ชะลอตัว)ภาวะเงินฝืดใช้มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลาย (ทำให้ขยายตัว)2.การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น -กำหนดอัตราเงิน กองทุนต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง-จำกัดการถือหุ้นของบุคคล-ส่งเสริมการกระจ…
  continue reading
 
เครื่องมือของนโยบายการเงิน คือ วิธีการหรือแนวทางที่ธนาคารกลางจะเลือกใช้ตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินอันจะนำไปสู่ผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ1.การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง •ธ.พาณิชย์ ต้องดำรงสภาพคล่องได้แก่ 1.1ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท 1.2ยอดรวมเงินกู้ภายใน 1.3ยอดรวมเงินกู้ต่างประเทศ 1.4ยอดรวมเงินกู้ที…
  continue reading
 
นโยบายการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ใช้ในกรณีเกิดภาวะเงินเฟ้อ ดุลการค้าและดุลการชำระเงินขาดดุล • เพื่อทำให้เงินมีขนาดเล็กลง • เช่น ขายพันธบัตร เพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เพิ่มอัตราเงินสดสำรอง ทำให้การลงทุนและเศรษฐกิจชะลอตัว 2.นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ใช้ในกรณีภาวะเงินฝืด การใช้จ่ายของประชาชนอยู่ในระดับต่ำ • การใช้เครื่องมือต่…
  continue reading
 
ธนาคารกลางใช้นโยบายการเงิน ในการดูแลปริมาณเงินและสินเชื่อโดยธนาคารกลาง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ• การรักษาเสถียรภาพทางราคา• การส่งเสริมให้มีการจ้างงานเต็มที่• การรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ• การรักษาดุลยภาพของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ• การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหมายเหตุ : GDP ย่อมาจากคำว่า Gross Domestic Product คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของปร…
  continue reading
 
นโยบายการเงินเป็นนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพเงิน คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่า เป็นสิ่งที่สามารถใช้จ่ายในการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงใช้ในการชำระหนี้และอื่น ๆ ได้ตามต้องการความสำคัญของเงิน1.สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน •การเป็นสื่อกลางเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเงิน•เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (สภ…
  continue reading
 
๒) เทศกาลออกพรรษา ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน หลังจากออกพรรษา 1 วัน ตอนเช้าจะมีการตักบาตรที่เรียกว่า “ตักบาตรเทโว” (วันเทโวโรหณะ) เป็นวันเปิดโลกหลักธรรมและคติธรรมที่เกี่ยวเนื่อง : ห…
  continue reading
 
วันธรรมสวนะ หรือวันพระ สมัยพุทธกาลเรียกว่า วันอุโบสถความสำคัญ – เป็นวันแห่งการทำความดี หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องคือ สังคหวัตถุ ๔ คือ หลักปฏิบัติตนที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่นไว้ ได้แก่ 1ทาน 2ปิยวาจา 3อัตถจริยา 4สมานัตตตา ๑) เทศกาลเข้าพรรษา ระยะเวลา3เดือน(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ - ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑) ฤดูฝนพระสงฆ์ต้องหยุดจาริก ๓ เดือน หลักธรรมและคติธรร…
  continue reading
 
การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ตามหลักปฏิสันถาร ๒1.การปฏิสันถารด้วยอามิส (อามิสปฏิสันถาร) การต้อนรับด้วยสิ่งของตามความเหมาะสม2.การปฏิสันถารด้วยธรรม (ธรรมปฏิสันถาร) การต้อนรับด้วยการกล่าวธรรมด้วยปิยวาจา ทำให้เกิดความยินดีกับผู้รับ ** เป็นอุบายเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน ** การปฏิสันถารข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงกระทำเป็นกิจวัตรการปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระสง…
  continue reading
 
3.วันอัฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลักธรรม : สุจริต 3 = ประพฤติดีทั้ง กาย วาจา และใจ4.วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ 3 คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นวันที่ปฐมเทศนาหลักธรรม : ธัมมจักรกัปวัฒนสูตร,จักร4(ธรรมที่เสมือนล้อรถนำสู่ความรุ่งเรือง) ได้แก่ 1การอยู่ในถิ่นเหมาะสม 2…
  continue reading
 
1.วันมาฆบูชา (วันแห่งความรักของชาวพุทธ) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต มีความมหัศจรรย์ 4 ประการ หลักธรรม : โอวาทปาฏิโมกข์(หัวใจของพุทธศาสนา),บุญกิริยาวัตถุ3 ได้แก่ 1ทานมัย(การให้) 2สีลมัย(การรักษาศีล) 3ภาวนามัย(การฝึกอบรมจิตใจให้สงบสุข)2.วันวิสาขบูชา (วันสำคัญของโลก) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพ…
  continue reading
 
คุณค่าและประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ 1.จิตเป็นสมาธิ (จิตตั้งมั่นกับการสวด) 2.เกิดวินัยในตนเอง 3.ไล่ความเกียจคร้าน (สวดแล้วกระฉับกระเฉง) 4.ตัดความเห็นแก่ตัว (อารมณ์ตั้งมั่นกับการสวด) 5.เกิดปัญญา (ต้องรู้ความหมายเพื่อให้เกิดปัญญา ไม่ใช่การท่องจำ) 6.ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ขณะสวดประกอบด้วยไตรสิกขาเท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ 7.เป็นการสร้างเสริมความเป…
  continue reading
 
การปฏิบัติตนตามหลักทิศ6 ในทิศเบื้องล่าง *การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้อยู่ในปกครอง(ลูกน้อง) ๑. มาทำงานตรงหรือก่อนเวลา ๒. เลิกงานตามเวลาที่กำหนด ๓. ถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้ ไม่ลักขโมย ๔. ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยและมีคุณภาพ ๕. นำคุณงามความดีของผู้ปกครองไปสรรเสริญเผยแพร่ *การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้ปกครอง(เจ้านาย) ๑. มอบหมายงานให้ทำตาม…
  continue reading
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของท่านปัญญานันทภิกขุ ได้แก่ 1.มีความขยันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2.ใฝ่เรียนใฝ่รู้และตั้งใจจริง 3.เป็นนักคิด **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : รำลึกหลวงพ่อปัญญา ที่ "วัดชลประทานรังสฤษฎ์" (mgronline.com) 😁🙏
  continue reading
 
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชาวพุทธตัวอย่าง พระนักเทศน์ นักเขียน ได้รับรางวัล สังข์เงิน ในฐานะพระภิกษุผู้เผยแพร่ธรรมะยอดเยี่ยม จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : รำลึกหลวงพ่อปัญญา ที่ "วัดชลประทานรังสฤษฎ์" (mgronline.com) 😁🙏
  continue reading
 
ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ.2549 โดยที่ท่านมีคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง ได้แก่ 1.มีความเสียสละและรับผิดชอบ 2.ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 3.มีความกตัญญูกตเวที 4.มีความมั่นใจในตัวเองและตั้งใจจริง **ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : https://www.mokkalana.com/3683/ 😁🙏…
  continue reading
 
ท่านพุทธทาสภิกขุนับเป็นชาวพุทธตัวอย่างที่มีความแตกฉานในพระไตรปิฎก เป็นพระนักปฏิบัติที่รักความสันโดษรักธรรมชาติ ถือได้ว่าท่านเป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนา **ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ภาพ : https://www.mokkalana.com/3683/ 😁🙏
  continue reading
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของ ดร.อัมเบดการ์ ได้แก่ 1.มีความมุมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน 2.มีความอดทนเป็นเลิศ 3.มีสติปัญญาดี 4.ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : ด.ร.อัมเบดการ์ ผู้นำพุทธศาสนากลับคืนสู่อินเดียอีกครั้ง – Learning Pune…
  continue reading
 
ดร.อัมเบดการ์ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนศรัทธา สู่วิถีพุทธชาวอินเดีย **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ.😁🙏 Cr.ภาพ : ด.ร.อัมเบดการ์ ผู้นำพุทธศาสนากลับคืนสู่อินเดียอีกครั้ง – Learning Pune
  continue reading
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้แก่ 1.ทรงมีความรอบคอบและไม่ประมาท 2.ทรงมั่นคงในพระรัตนตรัยและพระพุทธศาสนา 3.ทรงเป็นอุบาสกตัวอย่าง **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (thairath.co.th)
  continue reading
 
ว่ากันว่าแผ่นดินในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททอง เป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในทุกๆด้าน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ราชธานี รวมถึงความเจริญทางด้านพระพุทธศาสนาด้วย **ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล 😁🙏 Cr.ภาพ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (thairath.co.th)
  continue reading
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระอนุรุทธะมี3ข้อดังนี้ 1.เป็นคนตั้งใจจริง 2.เป็นคนมีวาทศิลป์ในการพูด 3.เป็นคนที่มีความเพียรพยายาม **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : https://www.winnews.tv/news/8649
  continue reading
 
พระอนุรุทธะ พุทธสาวกผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพระพุทธเจ้าว่า ยอดเยี่ยมกว่าพระภิกษุทั้งหลายในด้านมีทิพพจักขุญาณ(ตาทิพย์) **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูลสำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : https://www.winnews.tv/news/8649
  continue reading
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของท่านจิตตคหบดี มีดังนี้ 1.มีสติปัญญา 2.มั่นคงในพระรัตนตรัย 3.มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. วพ. Cr.ภาพ : https://www.facebook.com/W.Indhasara/posts/1024760077713827?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
  continue reading
 
จิตตคหบดี พุทธสาวกซึ่งเป็นให้ อุปถัมภ์พระพุทธเป็นอย่างดีเสมอมา ใจกว้าง เป็นที่รักที่ชื่นชอบชื่นชมต่อผู้พบเห็นทั้งมนุษย์และเทวดา ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด เป็นผู้ทำให้เกิดโรงครัวและโรงทานเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : https://www.facebook.com/W.Indhasara/posts/102476007771382…
  continue reading
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระธัมมทินนาเถรี ได้แก่ 1.เป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 2.เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที 3.เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักกาละเทศะ 4.เป็นคนฉลาด **ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล 😁🙏 Cr.รูปภาพ : พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์อธิบายตอบธรรมได้ฉาดฉาน - TheBuddhaPictures…
  continue reading
 
พระธรรมทินนาเถรี พุทธสาวิกา ผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดทางด้านธรรมกถึก(การแสดงธรรม) มีปัญญาเฉลียวฉลาดแสดงธรรมได้อย่างแตกฉาน **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล 😁🙏Cr.รูปภาพ : พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์อธิบายตอบธรรมได้ฉาดฉาน - TheBuddhaPictures
  continue reading
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระองคุลิมาล มี4ข้อ ได้แก่ 1.เป็นคนขยันหมั่นเพียร 2.เป็นคนมีสติปัญญาและมีเหตุผล 3.เป็นคนมักน้อย 4.เป็นคนที่มีความอดทน *ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ.😁🙏 Cr.ภาพ : https://m.facebook.com/794922683982998/posts/1060362064105724/
  continue reading
 
พุทธสาวกท่านแรกที่รายการนำเสนอ คือ “องคุลิมาล” โจรผู้มีนิ้วเป็นพวงมาลัย ต่อมาได้รับการสรรเสริญว่าเป็นเระเถระประเภท “ต้นคดปลายตรง” *ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล😁🙏 Cr.ภาพ : https://m.facebook.com/794922683982998/posts/1060362064105724/
  continue reading
 
ฉบับที่ 10 แนวคิด : คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย : มุ่งการพัฒนาสู่สังคมสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันผล : ประเทศเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน ปรับตัวได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ต้องให้ความ สำคัญอย่างต่อเนื่องฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) การพัฒนาประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันใน 3 ประเด็นหลัก1.การพัฒนาค…
  continue reading
 
“สภาพัฒน์” หน่วยงานวางแผนชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “สภาพัฒน์” หรือ “สภาพัฒนาฯ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493ในสมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” มีหน้าที่เสนอความเห็นและคำแนะนำ ตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาลในเรื่…
  continue reading
 
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมเน้นการปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม อาทิ ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมไม่ควรขยายการลงทุนหรือเพิ่มการผลิตที่เกินตัวและนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นหรือภายนอกมากเกินไปจนขาดความสมดุลในระยะยาว แต่ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างเป็นขั้นตอน มีการกระจา…
  continue reading
 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : พระองค์ได้ทรงอธิบายความหมายของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถสรุปกรอบความคิดได้ 3 ประการ คือ1.พอเพียงในความเป็นอยู่ คือ ให้แต่ละคนพอมีพอกิน2.พอเพียงในความคิด คือ ให้หันหน้าปรึกษาหารือกัน เป็นการใช้ปัญญา3.พอเพียงในจิตใจ คือ พอเพียงในความต้องการ ไม่โลภมากการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว คือ ใช้…
  continue reading
 
เศรษฐกิจพอเพียง1กรอบแนวคิด•เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น•มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย•นำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบ•มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต2คุณลักษณะ•นำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ•เน้นการปฏิบัติตามทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน3นิยาม ได้แก่ พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภู…
  continue reading
 
วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย•มีมูลเหตุมาจากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์•ระบบเศรษฐกิจของชนบทเปลี่ยนจากแบบเลี้ยงตัวเองมาสู่แบบการค้า•ชาวนากู้ยืมเงินจากนายทุนจนนำ ไปสู่ปัญหาหนี้สินและขาดแคลนที่ดินทำกินจากสภาพปัญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น ทำให้ราชการต้องจัดหาเงินทุนมาให้กู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ โดยกำหนดวิธีการช่วยเหลือชาวนาไว้…
  continue reading
 
หลักการสหกรณ์(ต่อ)4.การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ•เป็นองค์กรช่วยเหลือตนเองและปกครองตนเอง (ควบคุมโดยสมาชิก)•สหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือทำสัญญาตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล5.การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ•สหกรณ์พึงให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง •สหกรณ์พึงให้ข่าวสารความรู้ใ…
  continue reading
 
สหกรณ์เป็นรูปแบบของธุรกิจที่มีการเป็นเจ้าของและการบริหารโดยกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกความหมายและความสำคัญ สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการอันจำเป็นและความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าก…
  continue reading
 
Loading …

Guia rápido de referências