สังคม público
[search 0]
Mais

Download the App!

show episodes
 
สาระน่าเรียนที่ฟังน้อยแต่ได้มาก ในสาระสังคมศึกษาฯ เช่น ศาสนา ปรัชญา เศรษศาสตร์ ที่ฟังจบภายใน6นาที ผู้ใหญ่ฟังได้ เด็กนักเรียนฟังดี โดยกานน เลื่อนสกุล
 
Loading …
show series
 
การดำเนินนโยบายการเงินของประเทศมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ1.การรักษาเสถียรภาพทางการเงินภาวะเงินเฟ้อใช้มาตรการทางการเงินแบบเข้มงวด (ทำให้ชะลอตัว)ภาวะเงินฝืดใช้มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลาย (ทำให้ขยายตัว)2.การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น -กำหนดอัตราเงิน กองทุนต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง-จำกัดการถือหุ้นของบุคคล-ส่งเสริมการกระจ…
 
เครื่องมือของนโยบายการเงิน คือ วิธีการหรือแนวทางที่ธนาคารกลางจะเลือกใช้ตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินอันจะนำไปสู่ผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ1.การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง •ธ.พาณิชย์ ต้องดำรงสภาพคล่องได้แก่ 1.1ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท 1.2ยอดรวมเงินกู้ภายใน 1.3ยอดรวมเงินกู้ต่างประเทศ 1.4ยอดรวมเงินกู้ที…
 
นโยบายการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ใช้ในกรณีเกิดภาวะเงินเฟ้อ ดุลการค้าและดุลการชำระเงินขาดดุล • เพื่อทำให้เงินมีขนาดเล็กลง • เช่น ขายพันธบัตร เพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เพิ่มอัตราเงินสดสำรอง ทำให้การลงทุนและเศรษฐกิจชะลอตัว 2.นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ใช้ในกรณีภาวะเงินฝืด การใช้จ่ายของประชาชนอยู่ในระดับต่ำ • การใช้เครื่องมือต่…
 
ธนาคารกลางใช้นโยบายการเงิน ในการดูแลปริมาณเงินและสินเชื่อโดยธนาคารกลาง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ• การรักษาเสถียรภาพทางราคา• การส่งเสริมให้มีการจ้างงานเต็มที่• การรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ• การรักษาดุลยภาพของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ• การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหมายเหตุ : GDP ย่อมาจากคำว่า Gross Domestic Product คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของปร…
 
นโยบายการเงินเป็นนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพเงิน คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่า เป็นสิ่งที่สามารถใช้จ่ายในการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงใช้ในการชำระหนี้และอื่น ๆ ได้ตามต้องการความสำคัญของเงิน1.สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน •การเป็นสื่อกลางเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเงิน•เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (สภ…
 
๒) เทศกาลออกพรรษา ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน หลังจากออกพรรษา 1 วัน ตอนเช้าจะมีการตักบาตรที่เรียกว่า “ตักบาตรเทโว” (วันเทโวโรหณะ) เป็นวันเปิดโลกหลักธรรมและคติธรรมที่เกี่ยวเนื่อง : ห…
 
วันธรรมสวนะ หรือวันพระ สมัยพุทธกาลเรียกว่า วันอุโบสถความสำคัญ – เป็นวันแห่งการทำความดี หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องคือ สังคหวัตถุ ๔ คือ หลักปฏิบัติตนที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่นไว้ ได้แก่ 1ทาน 2ปิยวาจา 3อัตถจริยา 4สมานัตตตา ๑) เทศกาลเข้าพรรษา ระยะเวลา3เดือน(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ - ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑) ฤดูฝนพระสงฆ์ต้องหยุดจาริก ๓ เดือน หลักธรรมและคติธรร…
 
การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ตามหลักปฏิสันถาร ๒1.การปฏิสันถารด้วยอามิส (อามิสปฏิสันถาร) การต้อนรับด้วยสิ่งของตามความเหมาะสม2.การปฏิสันถารด้วยธรรม (ธรรมปฏิสันถาร) การต้อนรับด้วยการกล่าวธรรมด้วยปิยวาจา ทำให้เกิดความยินดีกับผู้รับ ** เป็นอุบายเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน ** การปฏิสันถารข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงกระทำเป็นกิจวัตรการปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระสง…
 
3.วันอัฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลักธรรม : สุจริต 3 = ประพฤติดีทั้ง กาย วาจา และใจ4.วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ 3 คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นวันที่ปฐมเทศนาหลักธรรม : ธัมมจักรกัปวัฒนสูตร,จักร4(ธรรมที่เสมือนล้อรถนำสู่ความรุ่งเรือง) ได้แก่ 1การอยู่ในถิ่นเหมาะสม 2…
 
1.วันมาฆบูชา (วันแห่งความรักของชาวพุทธ) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต มีความมหัศจรรย์ 4 ประการ หลักธรรม : โอวาทปาฏิโมกข์(หัวใจของพุทธศาสนา),บุญกิริยาวัตถุ3 ได้แก่ 1ทานมัย(การให้) 2สีลมัย(การรักษาศีล) 3ภาวนามัย(การฝึกอบรมจิตใจให้สงบสุข)2.วันวิสาขบูชา (วันสำคัญของโลก) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพ…
 
คุณค่าและประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ 1.จิตเป็นสมาธิ (จิตตั้งมั่นกับการสวด) 2.เกิดวินัยในตนเอง 3.ไล่ความเกียจคร้าน (สวดแล้วกระฉับกระเฉง) 4.ตัดความเห็นแก่ตัว (อารมณ์ตั้งมั่นกับการสวด) 5.เกิดปัญญา (ต้องรู้ความหมายเพื่อให้เกิดปัญญา ไม่ใช่การท่องจำ) 6.ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ขณะสวดประกอบด้วยไตรสิกขาเท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ 7.เป็นการสร้างเสริมความเป…
 
การปฏิบัติตนตามหลักทิศ6 ในทิศเบื้องล่าง *การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้อยู่ในปกครอง(ลูกน้อง) ๑. มาทำงานตรงหรือก่อนเวลา ๒. เลิกงานตามเวลาที่กำหนด ๓. ถือเอาแต่สิ่งของที่เขาให้ ไม่ลักขโมย ๔. ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยและมีคุณภาพ ๕. นำคุณงามความดีของผู้ปกครองไปสรรเสริญเผยแพร่ *การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้ปกครอง(เจ้านาย) ๑. มอบหมายงานให้ทำตาม…
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของท่านปัญญานันทภิกขุ ได้แก่ 1.มีความขยันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2.ใฝ่เรียนใฝ่รู้และตั้งใจจริง 3.เป็นนักคิด **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : รำลึกหลวงพ่อปัญญา ที่ "วัดชลประทานรังสฤษฎ์" (mgronline.com) 😁🙏
 
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ชาวพุทธตัวอย่าง พระนักเทศน์ นักเขียน ได้รับรางวัล สังข์เงิน ในฐานะพระภิกษุผู้เผยแพร่ธรรมะยอดเยี่ยม จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : รำลึกหลวงพ่อปัญญา ที่ "วัดชลประทานรังสฤษฎ์" (mgronline.com) 😁🙏
 
ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ.2549 โดยที่ท่านมีคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง ได้แก่ 1.มีความเสียสละและรับผิดชอบ 2.ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 3.มีความกตัญญูกตเวที 4.มีความมั่นใจในตัวเองและตั้งใจจริง **ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : https://www.mokkalana.com/3683/ 😁🙏…
 
ท่านพุทธทาสภิกขุนับเป็นชาวพุทธตัวอย่างที่มีความแตกฉานในพระไตรปิฎก เป็นพระนักปฏิบัติที่รักความสันโดษรักธรรมชาติ ถือได้ว่าท่านเป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนา **ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ภาพ : https://www.mokkalana.com/3683/ 😁🙏
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของ ดร.อัมเบดการ์ ได้แก่ 1.มีความมุมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน 2.มีความอดทนเป็นเลิศ 3.มีสติปัญญาดี 4.ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : ด.ร.อัมเบดการ์ ผู้นำพุทธศาสนากลับคืนสู่อินเดียอีกครั้ง – Learning Pune…
 
ดร.อัมเบดการ์ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนศรัทธา สู่วิถีพุทธชาวอินเดีย **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ.😁🙏 Cr.ภาพ : ด.ร.อัมเบดการ์ ผู้นำพุทธศาสนากลับคืนสู่อินเดียอีกครั้ง – Learning Pune
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้แก่ 1.ทรงมีความรอบคอบและไม่ประมาท 2.ทรงมั่นคงในพระรัตนตรัยและพระพุทธศาสนา 3.ทรงเป็นอุบาสกตัวอย่าง **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (thairath.co.th)
 
ว่ากันว่าแผ่นดินในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททอง เป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในทุกๆด้าน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ราชธานี รวมถึงความเจริญทางด้านพระพุทธศาสนาด้วย **ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล 😁🙏 Cr.ภาพ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (thairath.co.th)
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระอนุรุทธะมี3ข้อดังนี้ 1.เป็นคนตั้งใจจริง 2.เป็นคนมีวาทศิลป์ในการพูด 3.เป็นคนที่มีความเพียรพยายาม **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : https://www.winnews.tv/news/8649
 
พระอนุรุทธะ พุทธสาวกผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพระพุทธเจ้าว่า ยอดเยี่ยมกว่าพระภิกษุทั้งหลายในด้านมีทิพพจักขุญาณ(ตาทิพย์) **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูลสำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : https://www.winnews.tv/news/8649
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของท่านจิตตคหบดี มีดังนี้ 1.มีสติปัญญา 2.มั่นคงในพระรัตนตรัย 3.มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. วพ. Cr.ภาพ : https://www.facebook.com/W.Indhasara/posts/1024760077713827?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
 
จิตตคหบดี พุทธสาวกซึ่งเป็นให้ อุปถัมภ์พระพุทธเป็นอย่างดีเสมอมา ใจกว้าง เป็นที่รักที่ชื่นชอบชื่นชมต่อผู้พบเห็นทั้งมนุษย์และเทวดา ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด เป็นผู้ทำให้เกิดโรงครัวและโรงทานเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. Cr.ภาพ : https://www.facebook.com/W.Indhasara/posts/102476007771382…
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระธัมมทินนาเถรี ได้แก่ 1.เป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 2.เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที 3.เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักกาละเทศะ 4.เป็นคนฉลาด **ฟังน้อยแต่ได้มากโดย กานน เลื่อนสกุล 😁🙏 Cr.รูปภาพ : พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์อธิบายตอบธรรมได้ฉาดฉาน - TheBuddhaPictures…
 
พระธรรมทินนาเถรี พุทธสาวิกา ผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดทางด้านธรรมกถึก(การแสดงธรรม) มีปัญญาเฉลียวฉลาดแสดงธรรมได้อย่างแตกฉาน **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล 😁🙏Cr.รูปภาพ : พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์อธิบายตอบธรรมได้ฉาดฉาน - TheBuddhaPictures
 
คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระองคุลิมาล มี4ข้อ ได้แก่ 1.เป็นคนขยันหมั่นเพียร 2.เป็นคนมีสติปัญญาและมีเหตุผล 3.เป็นคนมักน้อย 4.เป็นคนที่มีความอดทน *ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ.😁🙏 Cr.ภาพ : https://m.facebook.com/794922683982998/posts/1060362064105724/
 
พุทธสาวกท่านแรกที่รายการนำเสนอ คือ “องคุลิมาล” โจรผู้มีนิ้วเป็นพวงมาลัย ต่อมาได้รับการสรรเสริญว่าเป็นเระเถระประเภท “ต้นคดปลายตรง” *ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล😁🙏 Cr.ภาพ : https://m.facebook.com/794922683982998/posts/1060362064105724/
 
ฉบับที่ 10 แนวคิด : คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย : มุ่งการพัฒนาสู่สังคมสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันผล : ประเทศเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน ปรับตัวได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ต้องให้ความ สำคัญอย่างต่อเนื่องฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) การพัฒนาประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันใน 3 ประเด็นหลัก1.การพัฒนาค…
 
“สภาพัฒน์” หน่วยงานวางแผนชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “สภาพัฒน์” หรือ “สภาพัฒนาฯ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493ในสมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” มีหน้าที่เสนอความเห็นและคำแนะนำ ตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาลในเรื่…
 
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมเน้นการปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม อาทิ ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมไม่ควรขยายการลงทุนหรือเพิ่มการผลิตที่เกินตัวและนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นหรือภายนอกมากเกินไปจนขาดความสมดุลในระยะยาว แต่ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างเป็นขั้นตอน มีการกระจา…
 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : พระองค์ได้ทรงอธิบายความหมายของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถสรุปกรอบความคิดได้ 3 ประการ คือ1.พอเพียงในความเป็นอยู่ คือ ให้แต่ละคนพอมีพอกิน2.พอเพียงในความคิด คือ ให้หันหน้าปรึกษาหารือกัน เป็นการใช้ปัญญา3.พอเพียงในจิตใจ คือ พอเพียงในความต้องการ ไม่โลภมากการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว คือ ใช้…
 
เศรษฐกิจพอเพียง1กรอบแนวคิด•เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น•มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย•นำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบ•มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต2คุณลักษณะ•นำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ•เน้นการปฏิบัติตามทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน3นิยาม ได้แก่ พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภู…
 
วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย•มีมูลเหตุมาจากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์•ระบบเศรษฐกิจของชนบทเปลี่ยนจากแบบเลี้ยงตัวเองมาสู่แบบการค้า•ชาวนากู้ยืมเงินจากนายทุนจนนำ ไปสู่ปัญหาหนี้สินและขาดแคลนที่ดินทำกินจากสภาพปัญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น ทำให้ราชการต้องจัดหาเงินทุนมาให้กู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ โดยกำหนดวิธีการช่วยเหลือชาวนาไว้…
 
หลักการสหกรณ์(ต่อ)4.การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ•เป็นองค์กรช่วยเหลือตนเองและปกครองตนเอง (ควบคุมโดยสมาชิก)•สหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือทำสัญญาตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล5.การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ•สหกรณ์พึงให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง •สหกรณ์พึงให้ข่าวสารความรู้ใ…
 
สหกรณ์เป็นรูปแบบของธุรกิจที่มีการเป็นเจ้าของและการบริหารโดยกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกความหมายและความสำคัญ สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการอันจำเป็นและความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าก…
 
การกำหนดค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจที่มีระบบตลาด มี 2 ลักษณะ1.ในตลาดเสรี การกำหนดค่าจ้างมีวิธีการดังนี้•การกำหนดค่าจ้างตามอุปสงค์และอุปทาน•การกำหนดค่าจ้างตามค่าครองชีพ•การกำหนดค่าจ้างแตกต่างกัน2.โดยการแทรกแซงของรัฐ โดยรัฐบาลจึงต้องออกกฎหมายกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำไว้ สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างแรงงานของไทย คือ พระราช-บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก…
 
ตลาดแรงงานกับการกำหนดค่าจ้างการกำหนดค่าจ้างอุปสงค์ของแรงงาน(D) คือ ความต้องการจ้างงาน- ถ้าค่าจ้างสูง ผู้ผลิตจะต้องการแรงงานน้อย- ถ้าค่าจ้างต่ำ ผู้ผลิตจะต้องการแรงงานมากอุปทานของแรงงาน(S) คือ ความต้องการเข้าทำงาน-ถ้าค่าจ้างสูง แรงงานจะเสนอตนเข้าทำงานมาก-ถ้าค่าจ้างต่ำ แรงงานจะเสนอตนเข้าทำงานน้อยD = S จะเกิดดุลยภาพการจ้างงาน (E) ส่งผลให้ไม่มีการตกงานD…
 
การกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ในสังคมไทย แบ่งเป็น 2ส่วน 1.นโยบายการกำหนดราคา คือ การกำหนดราคาที่ต้องการขายจริง ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้กำหนด 2.การกำหนดราคาสินค้าและบริการบางรายการ คือ การกำหนดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ 2.1การกำหนดราคาโดยใช้ส่วนลด เหมาะกับการขายสินค้าที่ล้าสมัยหรือต้องการลดสต๊อก 2.2การกำหนดราคาโดยใช้เลขคี่ เช่น ตั้งราคาเสื…
 
การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์(D) คือ ความต้องการซื้อ อุปทาน(S) คือ ความต้องการขาย E คือ จุดดุลยภาพ PE คือ ราคาดุลยภาพ QE คือ ปริมาณดุลยภาพ เมื่อ D = S คือ จุดดุลยภาพ(E) เมื่อ D > S คือ อุปสงค์ส่วนเกิน จะทำให้สินค้าขาดตลาด ราคาจะแพงขึ้น เมื่อ S > D คือ อุปทานส่วนเกิน จะทำให้สินค้าล้นตลาด ราคาสินค้าจะถูกลง **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล …
 
อุปทาน คือ ความต้องการขาย*กฎของอุปทาน1.เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น ความต้องการขายจะสูงขึ้น2.เมื่อราคาสินค้าลดลง ความต้องการขายจะลดลง*ตัวกำหนดอุปทาน1.ราคาสินค้าชนิดนั้นๆ2.กรรมวิธีในการผลิต3.ราคาของปัจจัยการผลิต4.การคาดคะเนของราคาสินค้า5.ภาษีหรือเงินช่วยเหลือ**ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. 😁🙏…
 
อุปสงค์ คือ ความต้องการซื้อ*กฎของอุปสงค์ 1.เมื่อราคาสูงขึ้น ความต้องการซื้อจะลด2.เมื่อราคาลดลง ความต้องการซื้อจะเพิ่ม*ตัวกำหนดอุปสงค์ 1.ราคาสินค้าชนิดนั้น2.รายได้เฉลี่ยนของผู้บริโภค3.รสนิยมของผู้บริโภค4.ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้อง5.ฤดูกาล**ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ. 😁🙏
 
2.2ตลาดผู้ขายน้อยราย เช่น ตลาดเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ปูน น้ำมัน น้ำอัดลม เป็นต้น •มีผู้ผลิตไม่กี่ราย •แต่ละรายครองส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนมาก •จะไม่ใช้ราคาเป็นกลยุทธ์ในการขาย •เป็นสินค้าที่ลงทุนสูง ขนาดใหญ่ ตลาดผูกขาด=มีผู้ผลิตเพียงรายเดียว เช่น การไฟฟ้า การประปา การรถไฟ เป็นต้น **ฟังน้อยแต่ได้มาก โดย กานน เลื่อนสกุล Cr.ข้อมูล สำนักพิมพ์ วพ.…
 
ตลาดประเภทที่2 "ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์" –มีการกีดกันทางการค้า –เข้า-ออกไม่เสรี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 2.1ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 2.2ตลาดผู้ขายน้อยราย 2.3ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด •ผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมาก •สินค้าจะแตกต่างกันที่ราคาและรูปลักษณ์ •เป็นสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน •ผู้ผลิตบางรายครองส่วนแบ่งตลาดมาก **ฟังน้อย แต่ได้มาก โดย กานน…
 
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญประกอบด้วย 3 ด้าน 1.จะผลิตสินค้าอะไร 2.ผลิตสินค้าอย่างไร 3.จะผลิตสินค้าเพื่อใคร ความหมายของตลาด -ในความหมายทั่วไป คือ สถานที่ใด ๆ ที่สามารถซื้อขายสินค้าและบริการ -ในทางเศรษฐศาสตร์ คือ กิจกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยไม่คำนึงว่าต้องใช้สถานที่ใด ๆ อาจสั่งซื้อทางจดหมาย โทรศัพ…
 
ข้อดี ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม ข้อดี • การกระจายรายได้และทรัพยากรเป็นไปอย่างทั่วถึง • ผู้ใช้แรงงานได้รับค่าจ้างตามความเหมาะสม • เอกชนมีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ • ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการ ข้อเสีย • รัฐบาลไม่สามารถสั่งการแบบรีบด่วนได้ • การวางแผนจากรัฐบาลให้เอกชนทำตามเป็นไปได้ยาก • รัฐบาลมีอำนาจกำหนดนโยบายทำให้เอกชนขาดความมั่นใจใ…
 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม • เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบางอย่าง • ธุรกิจบางอย่างมีการแข่งขันเสรี • ผู้บริโภคมีเสรีภาพในการเลือกซื้อสินค้า • รัฐควบคุมธุรกิจที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน • รัฐเข้ามาเพื่อขจัดปัญหาการผูกขาด ลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสม • เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่หามาได้ • ทั้งรัฐบาลและเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางเ…
 
ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมประชาธิปไตย•รัฐเป็นเจ้าของหรือเข้าดำเนินการในอุตสาหกรรมหลักทั้งหมด•ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกซื้ออะไรก็ได้ที่ต้องการ โดยรัฐบาลเป็นผู้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้*ลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย•เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้บ้าง เอกชนมีเสรีภาพในสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่•ผู้ผลิตเลือกผลิตสินค้าบางชนิดได้•ผู้บริโภ…
 
*ลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์•เอกชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และไม่มีเสรีภาพในการเลือก•ผลิตเฉพาะที่สั่งให้ผลิตและบริโภคเฉพาะที่มีให้บริโภคเท่านั้น•ใช้การวางแผนจากส่วนกลาง•ไม่มีกลไกราคา ไม่มีระบบตลาด•ไม่มีการแข่งขัน•กิจการทุกอย่างดำเนินการโดยรัฐบาลข้อดี •ไม่มีความแตกต่างระหว่างรายได้•ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ…
 
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมประชาธิปไตย*ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใช้การวางแผนจากส่วนกลางโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนของประเทศ•รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด•เอกชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน•เสรีภาพของประชาชนถูกจำกัด>//…
 
Loading …

Guia rápido de referências

Google login Twitter login Classic login